PATVIRTINTA

LSDP Birštono skyriaus

2011 m. lapkričio 24 d.

visuotiniame susirinkime

 

LIETUVOS  SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS BIRŠTONO SKYRIAUS ĮSTATAI

 I SKIRSNIS

 LSDP Birštono skyriaus tikslai ir veiklos principai

 

 1. LSDP Birštono skyrius yra politinės partijos teritorinė organizacija, veikianti Birštono savivaldybės teritorijoje. Partijos skyriaus statusą suteikia ir panaikina Lietuvos socialdemokratų partija.
 2. LSDP Birštono skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP statutu, skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.
 3. LSDP Birštono skyrius siekia:
  • Puoselėti demokratiją, ginti žmogaus teises ir laisves gilinti savivaldą.
  • Plėtoti politinę, socialinę, ekonominę ir kultūrinę demokratiją.
  • Įteisinti visų piliečių ekonominių ir socialinių galimybių lygybę, užtikrinti socialinį teisingumą ir gerovę visiems.
  • Įtvirtinti lyčių lygias teises ir galimybes.
  • Skatinti Birštono savivaldybės raidą, tausojančią gamtą ir visuomenę.
 4. LSDP Birštono skyrius dalyvauja savivaldybės tarybos rinkimuose, siekia įgyvendinti politines programas per savo atstovus Birštono savivaldybės taryboje bei vykdomosios valdžios institucijose.
 5. Savo veikloje LSDP Birštono skyrius vadovaujasi šiais principais:
  • Savanoriškumo. Į LSDP Birštono skyriaus gretas įstojama ir iš jos išstojama laisva valia.
  • Sąžinės laisvės. Partija gerbia savo narių įsitikinimų ir tikėjimų skirtumus neprieštaraujančius bendražmogiškoms vertybėms.
  • Demokratiškumo. Sprendimai partijoje priimami kolegialiai, grindžiami diskusijose susiklosčiusia daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jų nuomonę.
  • LSDP yra atvira partija, užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams laisvai reikšti nuomones.
  • Atsakomybės. LSDP Birštono skyriaus narys saugo ir gina partijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksnius atsakingas partijai.
  • LSDP Birštono skyrius savo nariams teikia paramą, gina nuo nepagristų kaltinimų, šmeižto ir visokeriopai remia vienas kitą.
 6. LSDP Birštono skyrius skleidžia socialdemokratines idėjas aiškina jos principus, organizuoja politinį švietimą savo nariams bei rėmėjams, ugdo savivaldybės politikus.

 

 

II SKIRSNIS

LSDP Birštono skyriaus nariai, jų teisės ir pareigos, įstojimo į LSDP tvarka

 

 1. LSDP Birštono skyriaus nariu gali būti kiekvienas 18 metų sulaukęs Birštono savivaldybės gyventojas, pripažįstantis LSDP programą ir statutą, dalyvaujantis partijos veikloje, mokantis nario mokestį. LSDP Birštono skyriaus narys negali būti kitos partijos nariu, dalyvauti kandidatu kitos partijos rinkiminiuose sąrašuose.
 2. Asmuo, stojantis į LSDP Birštono skyriaus gretas, turi pateikti raštu partijos skyriaus pirmininkui prašymą, dviejų LSDP narių, turinčių nemažesnį kaip vienerių metų partinį stažą, rekomendacijas. Stojantis į LSDP turi pasižadėti laikytis LSDP programos bei statuto. Į partiją narius priima LSDP Birštono skyriaus taryba. Asmuo laikomas partijos nariu nuo skyriaus tarybos nutarimo priėmimo dienos. Įstojęs į partiją, užpildo LSDP nario įskaitos kortelę, jam išduodamas partijos nario bilietas.
 3. LSDP Birštono skyriaus narys turi teisę:
  • Dalyvauti partijos grupės, skyriaus susirinkimuose ir renkamųjų organų atviruose posėdžiuose, reikšti ir ginti juose savo nuomonę.
  • Siūlyti svarstyti LSDP Birštono skyriaus politinės ir praktinės veiklos klausimus, LSDP Birštono skyriaus programos, įstatų ir kitų partijos dokumentų projektus, pakeitimus, papildymus.
  • Atskleisti LSDP Birštono skyriaus veiklos trūkumus, partijos susirinkimuose kritikuoti bet kurį partijos narį ar organą.
  • Šių įstatų nustatyta tvarka siūlyti kandidatus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti renkamu. Teisę būti renkamu narys įgyja po nepertraukiamų vienerių narystės LSDP metų.
  • Įstatų nustatyta tvarka laikinai sustabdyti savo narystę partijoje ar partijos veikloje.
  • Išstoti iš LSDP Birštono skyriaus pranešant apie tai grupės pirmininkui raštu. Narys laikomas išstojusiu iš LSDP, kai jo prašymą patvirtina grupės susirinkimas ar skyriaus taryba.
 4. LSDP Birštono skyriaus narys privalo:
  • Vykdyti LSDP Birštono skyriaus programą ir laikytis skyriaus įstatų, dalyvauti partijos skyriaus, grupės veikloje.
  • Skleisti socialdemokratijos idėjas bei aiškinti visuomenei LSDP siekius ir tikslus, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie partiją.
  • Vykdyti partijos nutarimus.
  • Būti tolerantišku partijos bičiuliams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras.
  • Mokėti nario mokestį.
 5. Už LSDP Birštono skyriaus programos ar įstatų nesilaikymą arba elgesį žeminantį partijos vardą skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu skyriaus susirinkimas, taryba gali partijos narį įspėti, pareikšti papeikimą, pašalinti iš LSDP.
 6. Partijos narys turi laikinai sustabdyti savo narystę partijoje dviem atvejais: jei to reikalauja įstatymas arba iki paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas. Pareiškimą šiuo klausimu LSDP narys įteikia skyriaus tarybai. Asmuo, sustabdęs savo narystę, atstato ją tuoj pat, kai pasibaigia nurodytasis sustabdymo laikas (terminas) arba priežastis.
 7. Partijos nariui neįvykdžius įstatų 12 straipsnyje nurodytus reikalavimus, partijos nario narystė partijoje gali būti sustabdyta iki 12 mėnesių.
 8. Sustabdyti partijos nario narystę partijoje gali skyriaus taryba skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu.
 9. LSDP Birštono skyriaus narys be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujanti partijos veikloje ir (arba) nemokantis nario mokesčio, partijos grupės siūlymu, skyriaus etikos ir procedūrų komisijos sprendimu braukiamas iš partijos sąrašų.

Išstojęs iš partijos ar 11 straipsnyje numatyta tvarka išbrauktas iš partijos narių sąrašų

gali po dviejų metų, o pašalintas- po trejų metų bendra tvarka vėl stoti į LSDP.

 

 

III SKIRSNIS

LSDP Birštono skyriaus organizacinė struktūra, valdymo organai

Partijos grupė

 

 1. LSDP Birštono skyriaus organizacinį pagrindą sudaro partijos grupės. Partijos grupės kuriamos teritoriniu principu, atskiros grupės gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu. Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip trys nariai. Partijos grupes registruoja ir jų veiklą koordinuoja skyriaus taryba. Pereiti į kitą grupę galima pateikus raštišką prašymą grupės pirmininkui.
 2. Partijos grupė:

17.1 Įgyvendina LSDP Birštono skyriaus programą ir aukštesnių valdymo organų  nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais.

17.2 Dalyvauja visų lygių rinkimų kompanijose, parenka ir siūlo skyriaus tarybai atstovus į rinkimų komisijas, siūlo kandidatus į savivaldybės tarybą. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje.

17.3 Partijos grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kas dveji metai jis renka grupės pirmininką, jo pavaduotoją ir iždininką.

17.4 Partijos grupės veikla gali būti nutraukta skyriaus tarybos nutarimu, jei ji prieštarauja  LSDP Birštono skyriaus programai ar įstatams. Nutraukus partijos grupės veiklą jos nariai dalyvauja kitų grupių veikloje.

17.5 Naujai įregistruotos grupės pirmininkas tame pačiame tarybos posėdyje tampa partijos tarybos nariu.

 

Partijos skyrius

 

 1. Partijos grupės pagal Lietuvos respublikos administracinį teritorinį padalijimą jungiasi į skyrių savivaldybėje. Birštono savivaldybėje gali veikti tik vienas partijos skyrius.
 2. Aukščiausias skyriaus organas yra susirinkimas. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Susirinkimą šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms jungiančioms 1/3 skyriaus partijos narių.
 3. Skyriaus susirinkimas:
  • Svarsto LSDP Birštono skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus sprendimus.
  • Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius.
  • Tvirtina partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelia kandidatus į savivaldybių tarybas.
  • Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą.
  • Kas dveji metai ranka skyriaus pirmininką, finansų ir etikos bei procedūrų komisijas. Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas, jei iškelti du ar daugiau kandidatų, renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas dviejų metų nepertraukiamas partinis stažas.
  • Aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus.
  • Gali suteikti skyriaus Garbės primininko vardą.
 4. Skyriaus taryba:
  • Pirmininko teikimu skiria atsakingą sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą bei tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną.
  • Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą.
  • Organizuoja rinkimų kompanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų komisijas.
  • Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.
  • Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.
  • Aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero, jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje.

 

IV SKIRSNIS

 Bendrosios organizacinės nuostatos

 

 1. LSDP Birštono skyriaus susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 visų narių. Partijos grupių, kurios narių skaičius ne didesnis nei 10, susirinkimas teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Partijos renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančių balsais.
 2. Renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas posėdžio dalyvis siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo turi būti balsuojama.
 3. Aukštesnių LSDP partijos organų nutarimai yra privalomi žemesniems.
 4. Renkant vienasmenius partijos, skyriaus valdymo organus, laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių balsų.
 5. Visi LSDP Birštono skyriaus organai renkami dviejų metų kadencijai.
 6. Kai LSDP Birštono skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų , jo įgaliojimus iki partijos susirinkimo, taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų.
 7. Partijos narys gali atstovauti partijai tik gavęs vadovaujančio organo (skyriaus tarybos) įgaliojimus.

 

V SKIRSNIS

 LSDP Birštono skyriaus veikla savivaldybės taryboje

 

 1. LSDP Birštono skyrius programinius tikslus įgyvendina per remiamus savivaldybių tarybų narius, atitinkamas partijų frakcijas. LSDP Birštono skyriaus nariai priklausantys partijos frakcijai savivaldybės taryboje, nuolat derina savo veiklą su LSDP Birštono skyriaus taryba, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą ją informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. LSDP Birštono skyriaus narys, išrinktas į savivaldybės tarybą, privalo dalyvauti socialdemokratų partijos frakcijos veikloje.
 2. LSDP Birštono skyriaus remiami savivaldybės tarybos nariai turi teisę dalyvauti LSDP Birštono skyriaus tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise.
 3. Jei LSDP Birštono skyriaus remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos rinkimų programos, nesilaiko LSDP statuto ir skyriaus įstatų reikalavimų ar dalyvauja kitos frakcijos veikloje tai partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

VI SKIRSNIS

 LSDP  Birštono skyrius ir kitos organizacijos

 

 1. Partijų skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.
 2. LSDP Birštono skyrius teikia paramą moterų, jaunimo socialdemokratinėms organizacijoms.

 

VII SKIRSNIS

 LSDP nario mokestis, lėšos, turtas

 

 1. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos lėšas sudaro nario mokestis, piliečių, bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos
 2. LSDP nario mokestis mokamas partijos grupėse LSDP prezidiumo patvirtinta tvarka. 25% skyriaus nario mokesčio pervedama LSDP tarybai.
 3. Nario mokesčio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip 1 % savo pajamų, atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas pastoviai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Partijos nariai dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus tarybai nutarus moka ne mažesnį kaip 1 Lt mokestį per mėnesį.
 4. Skyriaus lėšos, tarybai pritarus, naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui įsigyti.

 

 

VIII SKIRSNIS

 LSDP Birštono skyriaus teisinė padėtis

 

 1. LSDP Birštono skyrius yra struktūrinis LSDP padalinys turintis savo įstatus, buveinę,

  antspaudą ir sąskaitą banke.